top of page
unnamed (4).jpg

De peutergroep, groep 1 en 2.

Het lesprogramma van de peutergroep en groep 1 en 2: spelend leren

We hebben op de Cederboom een peutergroep ( groep 0) en twee kleutergroepen. De methode die we hanteren in groep 0 sluit goed aan op de methode van groep 1 en is van vergelijkbare stof. In de onderbouwklassen heeft de Cederboom een aantrekkelijke leeromgeving gecreëerd, die de kinderen aanzet tot zelfstandig spelen en ontdekken. Daarnaast is het stimuleren van de sociaal-communicatieve vaardigheden van peuters en kleuters erg belangrijk. De kinderen leren o.a. hoe ze samen moeten spelen, hoe ze voor zichzelf op moeten komen en hoe je om moet gaan met ruzie.
Naast het geven van lessen is er voldoende tijd ingeroosterd voor de peuters en kleuters om in het lokaal of op het aantrekkelijke kleuterplein vrij te kunnen spelen. Tijdens de inloop van 7:00 uur tot 7:25 uur kunnen ouders altijd even met de leerkracht overleggen of iets melden. 


Vast dagritme

In de peuter- en kleutergroepen wordt gewerkt met een vast dagritme. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van een grote en kleine kring, vrije keuze activiteiten, verplichte werkmomenten en uitgestelde aandacht. Tijdens de grote of kleine kring doet de leerkracht een activiteit met de kinderen die valt onder één van de volgende ontwikkelingsgebieden, te weten: 

Fonemisch bewustzijn (taal)

Gecijferd bewustzijn (rekenen)

Motorische ontwikkeling

Sociaal emotionele ontwikkeling 

Muziek

Puk & Ko in groep 0

Als voorloper op de methode Schatkist werken de peuters met de methode Puk & Ko. 

Deze methode stimuleert de ontwikkeling van jonge kinderen. Zo komen in deze methode de eerste stapjes van taal, rekenen en communicatieve vaardigheden aan bod. Op deze manier worden de kinderen goed voorbereid op groep 1.

‘’Pop Puk is het vriendje van de kinderen. Puk maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen. Zo heeft hij bijvoorbeeld nieuwe schoenen gekregen of is hij verkouden. De kinderen kunnen van alles aan hem vertellen, terwijl ze dat misschien bij een volwassene nog wat eng zullen vinden’’. Via Puk wordt op een speelse manier interactie uitgelokt met de leerkracht en tussen de kinderen onderling.
Bij Puk & Ko wordt gewerkt met thema’s. Er zijn in totaal tien thema’s die steeds drie weken duren en die direct voortkomen uit de belevingswereld van het jonge kind. Het onderwijs wordt verder verstevigd d.m.v. puzzels, sorteerplankjes, klei, kralen, geometrische vormen, kleurenrij, bouwblokken, kleine kring en grote kring, rollenspelen en liedjes. Ouders worden bij elk thema op de hoogte gehouden door middel van een nieuwsbrief, die de leerkracht ze mailt. Hierin staan de themawoorden, de liedjes en de rekenoefeningen die gedurende dat thema behandeld worden. Ouders kunnen zo ook thuis oefenen met het thema. Dit is uiteraard niet verplicht, maar wel raadzaam.  

School volgt de ontwikkelingen van de groep 0 leerlingen, door het gebruiken van de observatielijsten van Puk & Ko. Deze worden 4x per jaar afgenomen en bestrijken de deelgebieden ‘ontluikend rekenen,’ ‘taalvaardigheid’ en ‘sociale & communicatieve vaardigheden.’ Twee jaarlijks ontvangen ouders van groep 0 een rapport, waarin deze deelvaardigheden benoemd worden. Drie keer per jaar staan oudergesprekken ingepland, tussendoor kunt u altijd een gesprek aanvragen.  


Methode Schatkist in groep 1 en 2
In groep 1 en 2 gebruiken we (op nagenoeg dezelfde wijze als bij de peuters is omschreven) het totaalprogramma van de methode Schatkist, de nieuwste versie. Dit is een vervolg op Puk & Ko, de methode die voor de peuters wordt gebruikt. In Schatkist staan alle SLO-doelen voor het jonge Kind benoemd en dagelijks wordt met visueel materiaal en leuke werkvormen gewerkt aan het behalen van die doelen. 
De ouders van groep 1 en 2 ontvangen bij elk Schatkistthema een Nieuwsbrief per mail. Zo kan er simultaan thuis aan de woordenschat en het startende rekenen worden gewerkt. Dit is uiteraard niet verplicht, maar wel raadzaam.

Schatkist bevat observatielijsten die we vierjaarlijks afnemen. Deze lijsten bestrijken eveneens ‘ontluikend rekenen,’ ‘taalvaardigheid’ en ‘sociale & communicatieve vaardigheden.’ Gedurende het jaar nemen we volgens de toetskalender de methodeonafhankelijke lettertoets, analysetoets en de synthesetoets af.  De uitslag hiervan komt in de oudergesprekken aan bod. 

Toelating en doorstroom

De regels die de school hanteert zijn als volgt:

  • Peuters mogen instromen vanaf 3 jaar in de peuterklas (groep 0) als ze zindelijk zijn en er sociaal emotioneel aan toe zijn. Peuters die vóór 1 januari 4 jaar worden, mogen op hun vierde jaar direct doorstromen naar groep 1. De kinderen die na 1 januari 4 jaar worden, komen (of blijven) in groep 0 tot de grote vakantie. Zij krijgen wel vast uitdagendere stof aangeboden, die bij de lessen van Puk & co aansluit. Na de grote vakantie gaan zij dan naar groep 1. 


  • Doorstroom van groep 2 naar groep 3. Aan het eind het schooljaar wordt gekeken of de kinderen klaar zijn voor groep 3. Er wordt ten aanzien van het functioneren van de kleuter gelet op factoren die bepalend zijn voor het functioneren in groep 3. Het gaat om de volgende factoren: Het welbevinden, het zelfvertrouwen, de motivatie, de zelfstandigheid, de sociale vaardigheden, de taakgerichtheid, de concentratie en de motoriek. Tevens bepalend voor de overgang naar groep 3 zijn de kerndoelen m.b.t. taal, lezen en rekenen van eind groep 2. Wij kijken individueel per leerling of hij/zij alle eind kerndoelen beheerst.


Samengevat:

Bij de overgang van groep 1 naar groep 2 kan niet de conclusie getrokken worden dat de leerling na groep 2 automatisch overgaat naar groep 3. De ontwikkeling van uw kind zal nauwlettend in de gaten gehouden worden. Er zal goed gekeken worden of het kind op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied rijp is om naar groep 3 door te kunnen stromen.
De uiteindelijke beslissing wordt genomen tijdens het overleg met de directie, IB en de huidige leerkracht. 

bottom of page