top of page

Leerlingenzorg

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Meestal gaat dat makkelijk, soms niet. Hier kunt u lezen wat u van ons kan en mag verwachten  als uw kind extra zorg nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Zorg voor uw kind

We leven in een snel veranderende maatschappij. Hoe houden wij de kinderen betrokken bij het leren? Hoe ga je om met de nieuwe mogelijkheden van leren via computers of internet? Hoe ondersteunen we kinderen bij veranderingen in hun thuissituatie? Wat verandert er tijdens het opgroeien?

Er is de laatste jaren veel meer oog gekomen voor de signalering van leerproblemen, het diagnosticeren en het zoeken naar mogelijkheden om een kind in de groep extra ondersteuning te bieden.

Uitgangspunt van onze aanpak is wat het kind wel kan. Ieder kind heeft veel mogelijkheden, ook al zijn er andere dingen die niet vanzelf gaan.

De Cederboom werkt wat zorg betreft volgens onderstaande stappen:

Zorg in de groep

Leerkrachten houden de ontwikkeling van hun leerlingen zorgvuldig in de gaten tijdens het gewone werk en aan de hand van toetsen. In elke groep werken we op drie niveaugroepen:

 • Basisgroep: leerlingen volgen het reguliere aanbod en volgen de groepsinstructie.

 • Herhalingsgroep: leerlingen volgen het reguliere aanbod en de groepsinstructie, maar krijgen daarnaast nog een verlengde (extra) instructie van de leerkracht en gebruiken mogelijk hulpmiddelen om hun taak goed uit te kunnen voeren.

 • Verrijkingsgroep: leerlingen scoren hoog op de methode gebonden toetsen en hebben voldoende aan verkorte instructie, zijn vlot klaar met hun taak en krijgen vervolgens verrijkings- en/of verdiepingsstof aangeboden.


Als blijkt dat een kind naast dit systeem nog extra hulp nodig heeft, dan zal de leerkracht dat bespreken met de IB-er. Samen met IB maakt de leerkracht een plan voor extra hulp in de klas, die de leerkracht zelf zal bieden.

 • Extra ondersteuning wordt dus in eerste instantie gegeven door de eigen leerkracht in de klas. Soms worden daar leerlinglaptops bij ingeschakeld. 

 • Als er meer ondersteuning nodig is, dan helpen zorgmedewerkers als 'extra handen in de klas' uw kind gedurende de gewone lessen met extra uitleg en visueel materiaal.

Zorg buiten de groep

 • Als hulp van 'extra handen in de klas' ook onvoldoende is, kunnen we uw kind twee a drie keer per week wat later op de schooldag buiten de klas ondersteuning geven om hiaten op te lossen. Dit moet u zien als 'bijles binnen schooltijd'. Soms worden daar leerlinglaptops bij ingeschakeld.

 • We bieden niet alleen hulp aan kinderen waarbij het leerproces moeizamer verloopt, maar ook de kinderen die meer begaafd zijn ondersteunen wij zo goed mogelijk. Dat kan met uitdagende stof die de leerling in de klas maakt, het kan ook zijn: buiten de klas werken in een klein groepje aan een project dat hen aanspreekt. Dit project kan vervolgens weer gepresenteerd worden aan de hele groep. 

 • Ook coachingsgesprekken behoren tot de mogelijkheid als werkmotivatie, blokkerende emoties of sociale aansluiting de aandachtspunten zijn. 

 • Blijkt de leerbaarheid hardnekkig te stagneren, dan is onderzoek en ondersteuning door een externe in het belang van het kind. Inzet van externen wordt altijd in overleg met ouders gedaan.

 • Als de leerling (buiten schooltijd) onder behandeling is bij een externe, dan houden we graag goed contact met deze externe en de ouders, om gezamenlijk een plan te formuleren waar uw kind het beste bij gebaat is.

Doubleren

 • Als een kind meer dan een half jaar leerachterstand heeft, wel leerbaar is en sociaal emotioneel nog wat jong, dan is doubleren een optie. Hierover zullen we altijd rond het eerste rapport contact met de ouders/verzorgers opnemen. Samen kunnen we nog vijf maanden alles op alles zetten om de hiaten te dichten. Lukt dat niet, dan kan school besluiten het kind te laten doubleren, als we vinden dat dat in het belang is van de leerling. 

Eigen leerlijn

 •  Is de leerachterstand groter dan een half jaar, blijkt de leerling moeilijk leerbaar en is het kind sociaal en/of fysiek gezien niet geschikt voor doubleren, dan kunnen we in samenwerking met een externe en de ouders gedeeltelijk of geheel overstappen op een eigen leerlijn voor het kind. Deze stap nemen we niet snel. Een eigen leerlijn ontneemt leerlingen de kans om weer 'bij te komen' bij de klas. Ook is een eigen leerlijn organisatorisch moeilijk in te passen in ons klassikale systeem en voelen kinderen zich snel 'anders' dan de rest, wat ze niet graag willen. Liefst blijven we ons uiterste best doen om met extra hulp en werkpakketten in vakanties de gewone stof van het leerjaar bij te spijkeren. 

Grenzen aan de zorg

In sommige gevallen blijkt de leerachterstand zo hardnekkig, dat onze klassikale school niet bieden kan wat u kind nodig heeft. In een klas van 25 leerlingen kan een zeer hulpbehoevende leerling soms toch niet krijgen wat hij of zij nodig heeft. In dat geval zullen we, na een langdurig zorgtraject binnen onze school, met u in gesprek gaan over alternatieve scholen in Paramaribo. De Cederboom  kan uw kind in dat geval verwijzen naar een school met kleinere klassen of een school met aangepaste individuele programma's en zal de schoolovereenkomst met onze reguliere basisschool beëindigen. 

unnamed (5).jpg
bottom of page